verze pro tisk

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Zlatý Portál

  1. Základní ustanovení
  2. Práva a povinnosti, kupní cena zboží, platební podmínky
  3. Expedice a převzetí zboží
  4. Různé
  5. Vrácení zboží
  6. Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej cenných kovů a to investičního zlata a investičního stříbra, ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků o ryzosti 999,9/1000(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti mezi obchodní firmou Dagmar Jeřábková, Zlatý portál - Investiční zlato se sídlem na adrese Pod Vrchem 929/45, 31200 Plzeň IČ 12335428. (dále jen „Prodávající“) a zájemcem o koupi cenných kovů, a to investičního zlata a investičního stříbra ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků (dále jen „Kupující“).

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy založené odesláním objednávky kupujícím z webových stránek www.zlatyportal.cz .

1.4. Strany se výslovně dohodly, že režim těchto Všeobecných obchodních podmínek a elektronické objednávky se bude řídit Zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Občanský zákoník.“ Pokud tato smlouva neobsahuje výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami ustanoveními zákona 40/1964 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění.

[Nahoru ↑]

2. Práva a povinnosti, kupní cena zboží, platební podmínky

2.1. Proces nákupu bude realizován následujícím způsobem:

(a) Kupující se seznámí s aktuální cenou cenných kovů, a to investičního zlata a investičního stříbra, ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků (dále jen “Zboží”) uvedených na webových stránkách www.zlatyportal.cz.

(b) Ceny námi nabízených produktů se mění v závislosti na změnách cen komodit na světových trzích a změnách kurzu české koruny vůči americkému dolaru.

(c) Kupující vyplní elektronický formulář a odešle elektronickou objednávku. Tím zároveň souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

(d) Prodávající následně zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o zpracování objednávky.

(e) Poté prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zálohovou fakturu k proplacení. Poštovné a balné (viz zde) je účtováno v zálohové faktuře, pokud není předem dohodnutý jiný způsob dodání.

(f) Pokud kupující neuhradí zálohovou fakturu do 3 (tří) pracovních dnů od doručení zálohové faktury, vyhrazuje si prodávající právo objednávku upravit nebo zrušit. Kupující bude o úpravě nebo zrušení objednávky informován e-mail zprávou.

(g) Fixace konečné kupní ceny probíhá ke dni v čase, kdy jsou připsány finanční prostředky v plné výši na bankovní účet prodávajícího. Rozhodující je informace z bankovního elektronického výpisu z účtu prodávajícího. Po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího bude kupujícímu odeslána zpráva o příchozí platbě na účet prodávajícího a o zafixované výši kupní ceny, která bude poslána jak do e-mailové schránky kupujícího uvedené v objednávce, tak formou SMS na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

(h) V případě, že kupující nesouhlasí se zafixovanou výší kupní ceny, musí to neprodleně oznámit prodávajícímu, a to zprávou na e-mail adresu prodávajícího nejpozději do 2 hodin od doručení zprávy o výši kupní ceny. Tím se objednávka ruší a peníze budou odeslány zpět kupujícímu na účet, ze kterého byla platba odeslána, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

(i) Vzhledem k tomu, že je konečná cena stanovena až připsáním platby na účet prodávajícího a může se lišit od ceny na objednávce (viz. 2.1.b) bude tento rozdíl řešen následovně:

  • vzniklý přeplatek odešle prodávající na účet kupujícího do 3 pracovních dnů
  • vzniklý nedoplatek kupující uhradí tak, že mu bude zboží zasláno na dobírku ve výši nedoplatku
  • vzniklý nedoplatek kupující uhradí převodem na účet prodávajícího, zboží bude odesláno až po přijetí platby ve výši nedoplatku na účet prodávajícího

(j) Prodávající má právo objednávku upravit, odmítnout, nebo zrušit a to v případě:

a) pokud je zadaná doručovací adresa nebo výše objednávky zjevně pochybná

b) pochybností o správnosti údajů kupujícího uvedených v objednávce.

(k) Kupující bude o úpravě, odmítnutí nebo zrušení objednávky informován e-mailovou zprávou.

(l) Prodávající do maximálně patnácti (15) pracovních dnů od zaplacení vyexpeduje kupujícímu zboží, které je předmětem objednávky spolu s daňovým dokladem – fakturou, vystaveným na zboží.

(m) Slitky, které jsou skladem (do hmotnosti 31,1g včetně), mohou být zaslány a placeny formou dobírky. V tomto případě je cena, za kterou zboží objednáváte, konečná a dále se již nemění. Pokud zákazník žádá zboží, které je skladem, zaslat a platit formou dobírky, musí toto uvést při vyplňování objednávkového formuláře do kolonky poznámky.

[Nahoru ↑]

3. Expedice a převzetí zboží

3.1. Expedice a dodání zboží probíhá na dohodnutou a závaznou dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2. Zboží bude dodáno a připraveno k převzetí kupujícím na dohodnuté dodací adrese, která je součástí objednávky, jako tzv. dodací adresa, není-li dále stanoveno jinak. Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je kupující povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího o této skutečnosti. Zboží může převzít pouze kupující. Za tímto účelem se na výzvu pověřené předávající osoby (Česká pošta,a.s.) prokáže platným občanským průkazem. Zboží bude vždy dodáno formou osobního fyzického předání proti podpisu.

3. 3. Zboží je vždy pojištěno do plné výše hodnoty.

3.4. Zboží je vždy balenou jako cenný kov v bezpečnostním obalu viz. zde

3.5. Kupující je povinen řádně zkontrolovat zásilku a zboží. Svým podpisem stvrzuje převzetí zásilky a zároveň souhlasí s cenou, kvalitou a množstvím zboží v zásilce. Po tomto osobním převzetí a předání zásilky a zboží, již kupujícímu nenáleží žádné právní ani finanční náhrady vzniklé jeho nedbalostí při převzetí zboží.

3.6. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

3.7. V případě, že kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, musí o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího.

3.8. U zboží v hodnotě do 100 000,-Kč je po dohodě s prodávajícím možnost osobního fyzického odběru zboží kupujícím na předem dohodnuté adrese. Kupující se prokáže platným občanským průkazem. Zboží bude vždy předáno proti podpisu.

[Nahoru ↑]

4. Různé

4.1. Skutečnosti těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.2. V platnosti je ujednání Zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník) odstavec 8, §53: "Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele."

4.3. Ryzost investičních slitků ze zlata a stříbra je garantována emitujícím státem.

4.4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2010.

[Nahoru ↑]

5. Vrácení zboží

Vzhledem k tomu, že nabízené zboží má investiční charakter a jeho hodnota se neustále mění v závislosti na světové ceně zlata (popř. stříbra), nelze uplatnit podmínku vrácení zboží (Občanský zákoník §53 ods. 8b). Lze však kdykoli využít nabídky zpětného odkupu za tržních podmínek viz výkup.

[Nahoru ↑]

6. Ochrana osobních údajů

Kupující registrací na stránkách souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem zajištění nákupu a dodávky cenných kovů. Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Tyto informace jsou zpracovány v rozsahu vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č.480/2004 sb. - o některých službách informační společnosti.

[Nahoru ↑]


Arksign アークサイン RMT
アイリス IRIS RMT
メイプルストーリăƒ?RMT
リネージăƒ?(Lineage L2) RMT
英雄ĺł?RMT
ARGO RMT
Reign of RevolutionR2�/A>